הסכם למשתמש קצה בממשק עיבוד שפה טבעית בענן

חשוב! אנא קיראו בקפידה: הסכם רישוי זה למשתמש קצה בממשק עיבוד שפה טבעית בענן(End-User License Agreement) [להלן:"הסכם רישוי"] הוא הסכם חוקי בינך לבין HebrewNLP [להלן:"HebrewNLP"]. הסכם רישוי זה מפרט את התנאים שעל פיהם תהיו רשאים להשתמש בממשק עיבוד שפה טבעית בענן [להלן: "שירות הענן"]. אנא קראו הסכם זה בקפידה לפני שימוש בשרות ענן, מכיוון שאם תקליקו "אני מסכים/מה" או תביעו את הסכמתכם להסכם רישוי זה בצורה אחרת, הדבר יהווה הסכמה מצדכם להיות מחויבים על פי תנאיו. במידה ואינכם מסכימים לכל התנאים בהסכם רישוי זה (או אינכם יכולים לעמוד בהם) אל תרשמו לשרות הענן ואל תשתמשו בו.

כדי להירשם לשירות עליכם לספק שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד, אתם מתחייבים בזאת שכל המידע שאתם מספיק נכון וכתובת הדואר האלקטרוני והמספר הנייד אכן בבעלותכם.
בעצם הרישום לשירות הענן אתם מאשרים ל HebrewNLP לפנות אילכם בדואר אלקטרוני ו/או במספר הטלפון שסיפקת לצורך עדכונך על שינויים ושיפורים בשרותי הענן, הצעות עיסקיות ופירסומים הקשורים עם שירות הענן ושירותים נוספים של HebrewNLP מטעם HebrewNLP. במידה ואינך מעוניין בקבל מידע כאמור עליך לפנות דרך ל HebrewNLP ולבקש לסיים את הרישום לאתר. במקרה זה לא תהיה יותר זכאי להשתמש בשירותי הענן. במקרה של בקשה לסיום הרישום נפנה אילכם תוך פרק זמן סביר לוודא ולאשר שאתם באמת מעוניינים בביטול השירות דרך כתובת המייל ו/או מספר הטלפון שסיפקתם ברישום לאתר ונבטל את השירות רק לאחר שנאמת מולכם את בקשת הביטול.

בשלב זה שרות הענן מיועד להתנסות בלבד, איננו מתחייבים לזמינות ונכונות התוצאות, כל שימוש בשרות הענן הוא על אחריותכם הבלעדית וכל תלות שתצרו ו/או תיווצר בין שרות ענן זה לכל דבר שתפתחו ו/או תחברו ו/או תתכננו בעזרתו ו/או עימו בכפוף לעובדה ששרות הענן בשלב זה מוגדר כמוצר בטא שאיננו מתחייבים שיהיה זמין ו/או תקין ו/או שהממשק התכנותי לא ישתנה.

HebrewNLP רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להגביל, למנוע, לשנות או לבטל את כל או חלק מהפונקציונליות של שרות הענן ללא הודעה מראש. HebrewNLP רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא לבטל את זכות השימוש שלכם ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת וללא צורך במתן כל נימוק ו/או הסבר.   

אנו מעניקים לכם רישיון מוגבל שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, הינכם מסכימים ומתחייבים, שלא להעתיק, לא לשכפל, לא לתרגם, לא להתאים ולא לשנות, את שרות הענן או כל חלק ממנה (או לנסות לעשות את כל אלו או פעולות דומות לאלו), וכן לא לעשות כל פעולה שמטרתה פיצוח קוד המקור של התוכנה ו/או חשיפת התוכנה בשפת המקור (בין בהנדסה חוזרת ו/או בין באמצעים מכנים, אלקטרוניים, ידניים ו/או בכל דרך אחרת שהיא), והכל בין בעצמך ובין באמצעות צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין.

שרות הענן איננו למכירה. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות ו/או הטמונות בשרות הענן, באתר האינטרנט HebrewNLP.co.il, בחוברות ההדרכה, בסימני המסחר הקשורים בשרות הענן, בקוד המקור של הדוגמאות לרבות אך לא רק, בפטנטים, בזכויות יוצרים, בסימני מסחר, בסודות מסחריים, בלוגו, בזכויות מוסריות וכיו"ב, בין זכויות קיימות ובין עתידיות, בין שהן מוגנות ברישום ובין אם לאו, הינם ויישארו בבעלותה המלאה והיחידה של החברה.

הינכם אחראים על חשבונכם, לרכישה, תפעול ואחזקה, של כל מחשב, שרת, מכשיר טלפון, טלקומוניקציה, חומרת מחשב, תוכנת הפעלה היקפית וכל ציוד או התקן אחר הנדרש לשימוש בשרות הענן, איננו מספקים כל שרותי תמיכה ו/או אבחון ו/או סיוע באיתור תקלות בהתממשקות עם שרותי הענן.

השרות מסופק כפי שהו ללא כל התחייבות לזמינותו ותקינותו. כל קוד מקור משלים לרבות (אך לא רק) דוגמאות השימוש בתוכנה ייחשב לחלק משרותי הענן ויהיה כפוף לתנאים ולהוראות של הסכם רישוי זה. HebrewNLP תהיה רשאית להשתמש בכל מידע שתמסור לה כחלק משירותי הענן לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה ופיתוח שרותי הענן. HebrewNLP לא תשתמש במידע טכני כאמור באופן שיזהה אותך באופן אישי.

כל מידע שמועבר לשורת הענן יכול להיות נגיש ל HebrewNLP בגלל תקלות ו/או מעקב לצורך שיפור השרות דרך קבצי רישום (Log files) לפיכך עליכם לנקוט משנה זהירות באיזה מידע מועבר לשרות הענן ולהתייחס לכל מידע שאתה מעבירים לשרות הענן כמידע שאתם הופכים למידע ציבורי ונחלת הכלל. בנוסף לכך אנו מציינים במפורש שאין להוציא מכלל אפשרות שמידע שתעבירו לשרות עלול להגיע לגורמים שלישיים כאילו ואחרים אם כחלק מסיוע מקצועי מצד גורמים אילו ואם בגלל תקלות ו/או ניסיונות פריצה ו/או האזנות מצד גורמים שלישיים ללא ידעת HebrewNLP
עליך לפעול בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים הנוגעים לשימוש בתוכנה ו/או בשרותי הענן.

כל מידע שמועבר לשורת הענן יכול להיות נגיש ל HebrewNLP בגלל תקלות ו/או מעקב לצורך שיפור השרות דרך קבצי רישום (Log files) לפיכך עליכם לנקוט משנה זהירות באיזה מידע מועבר לשרות הענן ולהתייחס לכל מידע שאתה מעבירים לשרות הענן כמידע שאתם הופכים למידע ציבורי ונחלת הכלל. בנוסף לכך אנו מציינים במפורש שאין להוציא מכלל אפשרות שמידע שתעבירו לשרות עלול להגיע לגורמים שלישיים כאילו ואחרים אם כחלק מסיוע מקצועי מצד גורמים אילו ואם בגלל תקלות ו/או ניסיונות פריצה ו/או האזנות מצד גורמים שלישיים ללא ידעת HebrewNLP
עליך לפעול בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים הנוגעים לשימוש בתוכנה ו/או בשרותי הענן.

הסכם רישוי זה יסתיים באופן אוטומטי וללא כל פעולה נוספת בעקבות הפרתו על ידך. עם סיום ההסכם כאמור עליך להפסיק לאלתר כל שימוש בשרות הענן. סיום הסכם רישוי זה לא יהווה את הסעד הבלעדי העומד לרשות HebrewNLP בגין הפרת הסכם רישוי זה, וכל הסעדים האחרים ימשיכו לעמוד לרשותה בין אם הסתיים הרישיון ובין אם לאו.

באפשרותכם ליזום סיום הסכם זה על ידי פניה דרך טופס צור קשר באתר HebrewNLP.co.il ולבקש את סיום ההתקשרות. במקרה זה נפנה אילכם תוך פרק זמן סביר לוודא ולאשר שאתם באמת מעוניינים בביטול השירות דרך כתובת המייל ו/או מספר הטלפון שסיפקתם ברישום לאתר.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי הסכם רישוי זה בכל עת. במידה ולא תסכימו לשינוי בתנאי השרות באפשרותכם ליזום סיום הסכם זה כאמור בסעיף הקודם.